Ähtimallyk teoriýasy matematikanyň tötänleýin hadysalaryň ähtimallygyny analiz edýän bölümi.

Hiristiýan Huýgens Ähtimallyk hakynda ilkinji kitaby çap edilen alym hasaplanýar.
Karl Fredrih Gauss matematika ylymynyñ şazadasy hasaplanýar we Ähtimallyk teoriýasyna köp goşandy bolupdyr.