Gurbanguly Berdimuhamedow: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[tr:Gurbanguli Berdimuhammedov]]
[[zh:古尔班古雷·别尔德穆罕默多夫]]
 
Taze hökümetin agzalary
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
SANAWY:
 
1. Berdımuhammedov Gurbangulı Mâlikgulıyeviç Türkmenistanyň Prezidenti
2. Meredov Raşıd Övezgeldiyeviç Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Türkmenistanyň Daşary işler ministri
3. Tagıyev Taçberdı Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Türkmenistanyň Nebitgazsenagatyny ösdürmek we mineral serişdeler baradaky döwlet gaznasynyň başlygynyň orunbasary we ýerine ýetiriji direktory
4. Aşırov Gurbannazar Amanmıradoviç Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Türkmenistanyň Ulaglary we aragatnaşygy ösdürmegiň döwlet gaznasynyň başlygynyň orunbasary we ýerine ýetiriji direktory
5. Nurberdıyeva Akca Taciyevna Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy
6. Abilov Geldimırat Yazmuhammedoviç Türkmenistanyň “Merkezi bank“müdiriýetiniň başlygy, vsem. Bank, Azıat. bank
7. İşangulıyev Yusup Hocadurdıyeviç Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryjysy
8 Mammetgeldıyev Agageldı Türkmenistanyň Goranmak ministri
9. Aşırmuhammedov Geldımuhammet Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri
10. Rahmanov Akmammet Türkmenistanyň Içeri işler ministri
11. Ogşukov Muhammetgulı Mammetsahedoviç Türkmenistanyň Baş pokurory
12. Alovov Bayram Atayeviç Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň başlygy Türkmenistanyň Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy
13. Garrıyev Mırat Baymuhammedoviç Türkmenistanyň Adalat ministri
14. Esenov Yagşıgeldı Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy
15. Orazmyrat Nyýazlyýew Balkan welaýatynyň häkimi
16. Gurbanberdi Orazmyradow Ahal welaýatynyň häkimi
17. Muhammet Gurbannazarow Mary welaýatynyň häkimi
18. Tagaýmyrat Mämmedow Lebap welaýatynyň häkimi
19. Saparmyrat Aşırov Daşoguz welaýatynyň häkimi
20. Esenov Orazmırat Aşgabat şäheriniň häkimi
Saparlyyew Hydyr Min. Kab. Baslygynyn Orunbasary
21. Annaamanow Muhammetgeldi
Bahbidowic Türkmenistanyň bilim ministri
22. Atayev Gurbanmırat Amandurdıyeviç Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministri
23. Taşliyev Garyagdı Döwlet ministri – “Türkmennebit“döwlet konserniniň başlygy
24. Geldımıradov Hocamırat Türkmenistanyň Ykdysadyýet we maliýe ministri
25. Paromov Iklımberdı Övezmıradoviç Türkmenistanyň Dokma senagaty ministri
26. Melekeyev Gurbangeldı Türkmenistanyň Söwda we alyjylar birleşmeleri ministri
27. Geoklenova Cemal Aymıradovna Döwlet ministri – “Türkmenhaly“ döwlet paýdarlar korporasiýasynyň başlygy
28. Orazgeldıyev Esenmırat Türkmenistanyň Oba hojalyk ministri
29. Akmammedov Mıratgeldı Türkmenistanyň Suw hojalyk ministri
30. Tacov Şerip Rozıyeviç Oba hojalygyna önümçilik-enjamlaýyn hyzmat etmek baradaky paýdarlar jemgyýetleriniň “Türkmenobahyzmat“ assosiasiýasynyň başlygy
31. Atagulıyev Nökergulı Hocagulıyeviç Türkmenistanyň Azyk senagaty assosiasiýasynyň başlygy
32. Kömekov Toylı Babayeviç Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetiniň başlygy
33. Muhadov Annamuhammet Emirgulıyeviç “Türkmenpagta“ döwlet konserniniň başlygy
34. Nurgeldıyev Annagulı Garyagdıyevıç “Türkmen atları“ döwlet birleşiginiň baş direktory
35. Hudayberdıyev Orazberdı Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministri
36. Atayeva Enebay Geldıyevna Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministri
37. Davudov Yusup Gurbanberdıyeviç Türkmenistanyň Energetika we senagat ministri
38. Kakalıyev Gurbandurdı Türkmenistanyň Durmuş taýdan üpjünçilik ministri
39. Hocagurbanov Resulberdı Amangeldıyeviç Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri
40. Zamanov Aşırgeldı Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary we gara ýollar ministri
41. Cumayev Sapargeldı Agamammedoviç “Türkmengeologiýa“ döwlet korporasiýasynyň başlygy
42. Mommadov Kakamırat Saparmıradoviç Türkmenistanyň Milli döwlet hasabaty we maglumatlar institutynyň direktory
43. Orazov Deryagulı Nurıyeviç Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy
44. Mollayeva Maya Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy
45. Garayev Agasapar Çagadoviç Türkmenistanyň döwlet neşirýat gullugynyň başlygy
46. Muhammedov Hocamuhammet Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy
47. Annalıyev Mıratberdı İşanmuhammedoviç Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy
48. Berdıyev Yaylım Yagmıroviç Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň başlygy
49. Hasanov Bayram “Türkmenstandartlary“ baş döwlet gullugynyň başlygy
50. Kakayev Yagşıgeldı Elyasoviç “Türkmengaz“ döwlet konserniniň başlygy
51. Akmıradov Mahtumkulı Kıyasoviç Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministri
52. Hocayev Dövlet Hocamıradoviç Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň başlygy
53. Kulov Baymırat Çarımıradoviç “Türkmendenizderýaýollary“ müdirliginiň başlygy
54. Aytgulıyev Gurbangulı “Türkmendökün“ paýdarlar jemgyýetiniň başlygy
55. Şagulıyev Nazargulı Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiniň başlygy
56. Serdarov Ata Öveznepesoviç Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri
57. Kakalıyev Cumadurdı Ahatoviç Türkmenistanyň Gurluşyk we gurluşyk materiallary senagaty ministri
58. Bayramlıyev Atanazar Türkmenistanyň Maldarçylyk paýdarlar jemgyýetleriniň “Türkmenmallary“ assosiýasiýasynyň başlygy
59. Babaşev Cumageldı Muhammetgeldıyeviç “Türkmennebitgazgurluşyk“ döwlet konserniniň başlygy
60. Orazsahedov Hudayberdı “Gök Guşak“ paýdarlar jemgyýetiniň ýerine ýetiriji direktory
Anonymous user