Läleler: Difference between revisions

no edit summary
(New page: Läleler gelin-gyzlaryň aýratyn heň bilen aýdylýan goşgulardyr. Olar köplenç ýedi bogunly, dört setirli bolýarlar. Läleler aýdylanda her bentden soň "haý, lä-le, haä, lä-...)
 
No edit summary
Läleler gelin-gyzlaryň aýratyn heň bilen aýdylýan goşgulardyr. Olar köplenç ýedi bogunly, dört setirli bolýarlar. Läleler aýdylanda her bentden soň "haý, lä-le, haä, lä-le" diýen bogunlary gaýtalanýar.<br>
Läleler aýdylanda her bentden soň "haý, lä-le, haä, lä-le" diýen bogunlary gaýtalanýar.<br>
Läleler özära - [[Damak lälesi|damak läle]], [[Eňek lälesi|eňek läle]], [[dodak lälesi]] ýaly bölümlere bölünýärler.<br>
Läleler döreýişleri taýdan birnäçe topara bölünýärler.<br>
öňki lälelerde gelin-gyzlaryň gözgyny, agyr durmuşlary, isleg-arzuwlary beýan edilipdir.<br><br>
 
Gara maňlaýdyr başym<br>
On üç, on dörtdür ýaşym<br>
Altmyş ýaşla çatdylar<br>
Kakladylar bu laşim<br><br>
 
diýen lälede ýaş gyzyň özünden dört-bäş esse uly adama satylandygy, gül ömrüniň kül bolandygy hakyndaky ahy-nalasy suratlandyrylýar. Olar gamgyn äheňde düzülipdir.
606

edits