Hytaý Halk Respublikasy: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut