Hytaý Respublikasy: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut