Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

no edit summary
(→‎Türkmen programmist: Fixed typo, Fixed grammar, Added links, Döwran Hapesow)
Tags: Mobile edit Mobile app edit
Terjimeçilik babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar.
 
Döwran Hapesow 1996-njy ýylda Ahal welaýatynyñ Sarahs etrabynynetrabynyň Sarahs Şahercesindeşäherçesinde eneden dogýordogulýar. DowranDöwran yanyýaňy bir 6 aýlyk cagajykgaçagajykka kakasy agyr kesel bilenzerarly aradan cykyar Solçykýar.Şol sebaplisebäpli DowranynDöwranyň mashgalasymaşgalasy Ahal welaýatynynwelaýatynyň Änew saherineşäherine gocupgöçüp gelyalergelýär. DowranDöwran hapesowHapesow cagalykdançagalykdan kopköp kyncylyklarykynçylyklary, agyr gunlerigünleri basyndanbaşyndan geciryargeçirýär.DowranDöwran Hapesow heniz 5 Yaslyjaýaşlyja cagajykgaçagajykka, galam tutup bilmesedebilmese-de, hat yazyp bilmesedebilmese-de, gosgygoşgy duzupdüzüp bilyardibilýärdi. olOl jagalarçagalar bagyndaky cagalarynçagalaryň aytmalyaýtmaly gosgularnygoşgylaryny oziözi duzyardidüzýärdi we jagalarçagalar bagyndaky mugallymlarnymugallymlaryny hayranahaýrana goyyardygoýýardy.
DowranDöwran Hapesow 2003 -nji yyldaýylda Ahal welayatyndawelaýatynda yerlesyanýerleşýän Ak bugday etrabynyn 16-njy orta mekdebine 1-nji synpa okuwa gityar we 2013-nji yylda sol mekdebi doly tamamlayar.
Dowran 2014 nji yylyn Noyabr ayynda Mary 1 gonolgasyna gulluk borjyny yerine yetirmage gityar ol 2016-njy yylda sagaman gaydyp gelyar we 2017 nji yylda Turkmen Dowlet Medenyet insdudynyn Tiatr fakultetinin Kinorežisyor hunärine okuwa giryar we sotaýda uly usdunluklere ýetyar.Dowran Hapesow dine bir Sahyr Kino režisyor bolman ol eýsem zehinli aktýor dramaturg Senarist bolup halka hyzmat edyan sungaty osdurjek yas talantly yigitlermizin biridir.