Ulanyjy çekişme:Mr.pahyr: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

(→‎Ýardamyňyz gerek: täze bölüm)
 
{{U|Mr.pahyr}}, Siz Wikipediýa ulanmakda gaty ussat birine meňzeýärsiňiz. Döreden syýasy partiýalar ýaly çylşyrymly şablonyňyz muňa güwä geçýär. Çakylyk eden maslahatyma gelseňizle, siziň kömegiňiz gerek.Türkmençe wikipediýa aýratyn zerrur bolan funksiýalary we şablonlary maslahatlaşalyň, siz döretseňiz? Men gowy bilmeýän beýle zatlar döretmegi. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 12:43, 22 iýul 2018 (UTC)
 
== citation needed Türkmençesini döredip biljekmisiňiz? ==
 
Men döretjek boldum, başarmadym. Iňlisçe wikipediýadan bilýänsiňizä? Makalanyň belli bir sözleminiň soňuna ýerleşdirilýär, sitata gerekli diýip durýar. Bize hem şeýle bir bellik gerek. Sözlemiň soňunda salgylanma nomeri ýaly bolup dursa gowy bolardy.
 
+ Eger kyn görmeseňiz edil şo formatda "şahsy terjime" sitata şeklini hem döredeli. Şo şahsy terjime funksiýasy goýulan makalanyň depesine göni "[[Şablon:Şahsy terjime]]" şablony ýerleşdirilsin. Minnetdar. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 08:54, 23 iýul 2018 (UTC)