Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

Öňki biderek ýazgylary öçürdim - Wikitaslama Türkmenistana zerur bolan zatlary goşdum biraz, ýene üstünde işlejek
(Öňki biderek ýazgylary öçürdim - Wikitaslama Türkmenistana zerur bolan zatlary goşdum biraz, ýene üstünde işlejek)
Tag: 2017 source edit
Bu sahypa WikiTaslama Türkmenistan sahypasydyr.
Terjimeçilik babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar.
 
WikiTaslama Türkmenistan taslamasy Türkmenistana bagly maglumatlaryň Wikipediýada giňden neşir edilmegi we okyjylara hyzmat etmegini maksat edinýär. Okyjylar bu taslama gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sahypada Türkmenistan barada gerekli makalalar ýerleşdiriler, ozaldan bar bolan emma ösdürilmeli makalalar hem.
Döwran Hapesow 1996-njy ýylda Ahal welaýatynyñ Sarahs etrabynyň Sarahs şäherçesinde eneden dogulýar. Döwran ýaňy bir 6 aýlyk çagajykka kakasy agyr kesel zerarly aradan çykýar.Şol sebäpli Döwranyň maşgalasy Ahal welaýatynyň Änew şäherine göçüp gelýär. Döwran Hapesow çagalykdan köp kynçylyklary, agyr günleri başyndan geçirýär.Döwran Hapesow heniz 5 ýaşlyja çagajykka, galam tutup bilmese-de, hat yazyp bilmese-de, goşgy düzüp bilýärdi. Ol çagalar bagyndaky çagalaryň aýtmaly goşgylaryny özi düzýärdi we çagalar bagyndaky mugallymlaryny haýrana goýýardy.
Döwran Hapesow 2003-nji ýylda Ahal welaýatynda ýerleşýän Ak bugday etrabynyn 16-njy orta mekdebine 1-nji synpa okuwa gityar we 2013-nji yylda sol mekdebi doly tamamlayar.
Dowran 2014 nji yylyn Noyabr ayynda Mary 1 gonolgasyna gulluk borjyny yerine yetirmage gityar ol 2016-njy yylda sagaman gaydyp gelyar we 2017 nji yylda Turkmen Dowlet Medenyet insdudynyn Tiatr fakultetinin Kinorežisyor hunärine okuwa giryar we sotaýda uly usdunluklere ýetyar.Dowran Hapesow dine bir Sahyr Kino režisyor bolman ol eýsem zehinli aktýor dramaturg Senarist bolup halka hyzmat edyan sungaty osdurjek yas talantly yigitlermizin biridir.
 
== Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalar ==
Dowran Hapesowyn gosgy setirlerinden bir topbak.
=== Administratiw gurluş ===
Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!
 
* [[Aşgabat]]
Ýene didaryña düşdi nazarym.
* [[Ahal welaýaty]] - Gerekli bölümler: [[Ahal welaýatynyň taryhy]] - ilki-durmuş ýaşaýşy wagtyndan bugüne çenli. Ahal welaýatynyň ykdysadyýeti bölümi wikipediýa standartlaryna laýyk getirilmeli. [[Ahal welaýatynyň demografikasy]]. Ahal welaýatynda sport.
Ýene-de duşurdy ykbalym seni.
* [[Balkan welaýaty|Balkan Welaýaty]] - Gerekli bölümler: [[Balkan welaýatynyň taryhy|Taryhy]], [[Balkan welaýatynyň ykdysadyýeti|ykdysadyýeti]], [[Balkan welaýatynyň demografikasy|demografikasy]]. [[Balkan welaýatynda sport]].
Seni maña sowgat beren täleýim.
Aýra salmawersin hic wagyt bizi.
 
== Kod: ==
'''Animatewindow (form2.Handle,3000, aw_ver_negative);'''.. Bu kod formy animate hereketlendiryar yagny isleseniz '''aw_ver_negative '''
<gallery>
Faýl:Animatewindow (form2.Handle,3000, aw_ver_negative);
Animatewindow (form2.Handle ,3000, AW_BLEND );
PlaySound('1.wav',0, SND_SYNC or SND_LOOP);|kod:
Faýl:Example.jpg|gorkezilmedi
</gallery>
uytgedip bilersiniz
Barlap gor eder yalnysh bolsa mana habar et!!!
 
* [[User:Isa|Isa]]-"Bu kod!!! ,'''PlaySound('1.wav',0, SND_SYNC or SND_LOOP); ''',Uns ber !!! Uses boluminde mmsystem; bolmaly (gormeli) bu kod salgy gorkezip ses ya-da aydym aytdyrmak mumkin Mediaplayer hokman dal!!!"