Ulanyjy çekişme:Mr.pahyr: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

:: Ondan daşary ikinji teklibim şu: 1. Edil şo şablon ýaly ulanylýan emma "şahsy terjime" diýip durýan bir funskiýa döretsek we 2) şol sitata gerekli formatdaky "şahsy terjime" yşaraty goýlan makalalaryň depesine göni awtomatiki usulda "[[Şablon:Şahsy terjime]]" şablony ýerleşdirilse diýýän. Nähili görýäňiz? --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 14:11, 25 iýul 2018 (UTC)
 
* Men ýörelgeleri terjime edip ýörün iňlisçeden, bir seredip görüň {{U|Mr.pahyr}}. öz jemgyýetimiz bolup döredeli diýsek ýeterlik agza ýok. Türkmençe wikipediýa üçin öçürilmeli ýa ekstra goşulmaly ýörelge ýa kada bolsa şoňa görä maslahatlaşarys, başga agzalar gelse olaram goşular. Rufet kän bir Türkmençe bilenok öýdýän ýöne şonda-da oňa-da çakylyk etdim. [[Wikipediýa:Ýörelgeler]] sahypasynda şuwagt taýynlaýanlarym. 4-si ulanyşa ýetjek derejede taýyn --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 17:39, 25 iýul 2018 (UTC)