Difference between revisions of "Nasyraly Isa"

uj
Wikipediýa ters ýerlerini öçürdim. BIraz tertipledim
(Isa Pygamber ​— ýol, hakykat we ýaşaýyş)
uj (Wikipediýa ters ýerlerini öçürdim. BIraz tertipledim)
[[Faýl:Christ Carrying the Cross 1580.jpg|right|thumb|200px|Isa pygamber]]
'''Nasyraly Isa''' - 1-nji asyrda ýaşap geçen din wagyzçysy. Hristiýanlygyň merkezi şahsyýeti. Yslam dinine görä pygamberleriň biri, Bahaizm we Ýehowa şaýatlary ýaly dinlerde hem ähmiýetli orna eýe.
'''Isa''' (''Isus Hristos'') hristiýaň dini maglumatyna görä, hristiýaň dininiň düýbüni tutujy. Injilde aýdylýan rowaýatlara görä, Isa pynhan iş etmedik gyz Maryýadan (Merýemden) täsin ýol bilen doglanmyş. Palistinada dini wagyz nesihat ýöredip her hili gudrat görkezenmiş. Pomtiý Pylatyn hakymlyk edem ýyllarynda Isa hajyn ýüzüne çüýlenenmiş, emma üçüleňji gün direlip asmaňa gaýýp bolanmysh. Hristian taglymatyna görä Isa ýerde ikinji gezek peýda boljak we ähli janly-jansyz jemendelerin başyna kyýamat inderip, kasini jennete, kasini dowzaha iberjekmiş, şondan soň takwalaryň munýillyk salygy höküm sürjekmiş.
 
== Hristiýanlykdaky orny ==
Isa musulmanlaryň arasynda hem pygamberiň biri hasaplanýar. Gurhanda aýdylşyna görä Isa palçykdan guş ýasap oňa jan berip korun gözüni açyp, ölüleri direldip bilýärmiş. Onuň adyna Türkmen klassiki şahyrlarynyň eserlerinde hem duş gelmek bolýar. Isanyň adyna aýdylýan gudratlar hem, onuň dogmagyna ölmegine direlmegine degişli ahlawatlar hem Towratyn köp sanly awtorlarynyň we redaktorlarynyň dini taslamalaryndan başga zat däldir.
'''Isa'''Hristiýan (''Isus Hristos'') hristiýaň dini maglumatyna görä, hristiýaň dininiň düýbüni tutujy. Injilde aýdylýaninjillerindäki rowaýatlara görä, Isa pynhan iş etmedikpäk gyz Maryýadan (Merýemden) täsingudrat ýolarkaly bilen doglanmyşdoglan. PalistinadaPalestinada dini wagyz -nesihat ýöredip her hili gudrat görkezenmişgörkezen. Pomtiý Pylatyn hakymlykhäkimlik edemeden ýyllarynda Isa hajynhaja ýüzüne çüýlenenmiş,çüýlenen emma üçüleňjiüçülenji gün direlip asmaňaasmana gaýýp bolanmyshbolan. HristianHristiýanlyk taglymatyna görä Isa ýerde ikinji gezek peýda boljak we ähli janly-jansyz jemendelerinjemendeleriň başyna kyýamat inderip, kasinikäsini jennete, kasinikäsini dowzaha iberjekmiş, şondan soň takwalaryň munýillykmüň ýyllyk salygy höküm sürjekmiş.
 
== Yslam dinindäki orny ==
Isa musulmanlaryň arasynda hem pygamberiň biri hasaplanýar. Gurhanda aýdylşyna görä Isa palçykdan guş ýasap oňa jan berip korunkörüň gözüni açyp, ölüleri direldip bilýärmiş. Onuň adyna Türkmen klassiki şahyrlarynyň eserlerinde hem duş gelmek bolýar. Isanyň adyna aýdylýan gudratlar hem, onuň dogmagyna ölmegine direlmegine degişli ahlawatlar hem Towratyn köp sanly awtorlarynyň we redaktorlarynyň dini taslamalaryndan başga zat däldir.
 
== Seret ==