Ulanyjy çekişme:Hajymelik: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Wikipediýada ulanan paýynç sözleriňiz şahsyma gönükdirilendigi üçin çäre görmeýärin (bu gezek). Beýleki agzalarymyz bilen beýle gürleşmezligiňizi towakga edýärin. Ulanyjy Sahypamda amala aşyran özgerdişikleriňizi ulanyjy sahypamdan aýyraryn. Goşantlaryňyza garaşýarys. Türkmençe Wikipediýada bugünler reformlar geçirýäris, maslahatlara we saýlawlara gatnaşyň. Hormatlamak bilen, --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:26, 13 awgust 2018 (UTC)
: {{U|Hajymelik}}, Küşt dünýä çempionlary barada ýazan sahypalaryňyzy gördüm. Menem [[Boris Spasskiý]] hakynda sahypa açdym. Seredip görmäge çagyrýaryn sizi, mümkin bolsa şeýle giňişleýin we salgylanmaly açalyň sahypalary. [[Wikipediýa:WikiTaslama küşt|WikiTaslama küşt]] üstünde hem işläp bileris isleseňiz. Goşantlaryňyza garaşýarys. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:31, 13 awgust 2018 (UTC)
 
== Öçürilen sahypa nägilelik bildirmek ==
 
Hormatly Hajymelik, megerem Änew Albert we Bagyr Albert sahypalarynyň öçürilmegine nägilelik bildirýärsiňiz. Eger bu öçürmeleriň ýerliksizdigini pikir edýän bolsaňyz [[Wikipediýa:Mynasyplyk|Mynasyplyk]] kriteriýalary bilen tanyşyň we oňa gabat gelýändigini görkezseňiz öçürilen bu sahypalar yzyna getiriler. Bu düzgün islendik bir Mynasyplyga gabat gelmezlikden öçürilen sahypa üçin ýörgünlidir. Mynasyplyk kriteriýalary bilen tanşaňyzdan soňra [[Wikipediýa:Wikipediýa näme däldir|Wikipediýa näme däldir]] bilen hem tanyşsaňyz gowy bolar. Umuman ähli ýörelgeler bilen tanyşsaňyz gowy boljak --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:42, 13 awgust 2018 (UTC)