Öýjük: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
ujGysgaça mazmuny ýok
Bellik: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme Giňişleýin ykjam redaktirleme
Gysgaça mazmuny ýok
Bellik: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme Giňişleýin ykjam redaktirleme
 
    Öýjükleriň ölçegleri, görnüşleri we ýerine ýeyirýän işleri dürli bolsa-da, olaryň ählisine diýen ýaly mahsus bolan bir umumy gurluşy bolýar. Öýjügiň üsti ýukajyk barda - daşky [[membrana]] bilen örtülen, içi bolsa, ýarym ergin haldaky suwuklyk - [[sitoplazma]] bilen doldurylan. Sitoplazmada [[Öýjük ýadrosy|ýadro]] we birnäçe [[Organoid|organoidler]] ýerleşýärler.
 
== Öýjügiň himiki düzümi ==
Öýjügiň düzümine girýän himiki birleşmeler iki topara: organiki we irganiki däl birleşmelere bölünýärler. Organiki däl birleşmelere [[suw]] we [[mineral duzlar]] degişlidir. Olar jansyz tebigatda hem duş gelýärler. Organiki birleşmeler janly tebigata mahsus bolan maddalardyr. Olara [[Belok|beloklar]], [[Ýag|ýaglar]], [[Uglewod|uglewodlar]] we [[nuklein kislotalary]] degişlidir.
 
Suw öýjügiň umumy agramynyň 80%-ine golaýyny tutýar. Suw [[sitoplazma]] ýarym suwuklyk häsiýetini berýär we onuň hereketini ýeňilleşdirýär.
 
Suw öýjüklerde erediji hökmünde uly ähmiýete eýedir.
 
== Çeşme ==
501

düzetme