Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Bellik: Mobil düzetme Mobile app edit Android app edit
Setir 37:
}}
 
==MagtymgulynynMagtymgulynyň ömri- we döredijiligi==
 
[[Türkmenistan|Türkmen]] halkynyň beýik şahyr ogly Magtymguly Pyragy [[Gökleň|gökleň türkmenlerindendir]]. Ol takmynan, 1724-nji ýylda [[Gürgen|Gürgen derýasynyň]] boýunda, Hajygowşan diýen ýerde eneden dogulýar. Ol ömrüniň​ köpüsini​ [[Etrek]], Gürgen, [[Garrygala]] sebitlerinde geçiripdir. Şahyr "Älem belgilidir" diýen şygrynda ''Ýaz geler, wagt-da gidre, gaflata çykmyş gözlerim. Açaýyn diýsem açylmaz, ne agyr uýkulydyr; Bilmeýin soranlara aýdyň, bu garyb adymyz: Asly-gerkez, ýurdy-Etrek, ady-Magtymgulydyr'' diýip, öz adyny we niredendigini, kimlerdendigini aýdýar.
Anonim ulanyjy