Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Bellik: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
== Magtymgulynyň döredijiligi ==
 
Magtymguly döredijilik işine ýaşka başlapdyr. Goşgy düzmekde köp zady kakasyGosabayew Döwletmämmet Azadydansohbet öwrenipdir. Magtymguly goşgularyny köpçüligiň üýşen ýerinde, toý-meýlislerde okap berip, adamlary gahrymançylyga, ar-namysly, hüşgär bolmaklyga çagyrypdyr. Onuň ylham çeşmesi halk we onuň güzerany bolupdyr.
 
Şahyryň döredijiligi dürli temalarda bolan köp sanly şygyrlardan we poemalardan ybaratdyr. Onuň öz golýazmalary bize gelip ýetmändir.
Anonim ulanyjy