Difference between revisions of "Sarahs söweşi"

Removing Turkmenatlylary.jpg, it has been deleted from Commons by JuTa because: Source of derivative work not specified since 31 August 2021.
(Removing Sowesh.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Source of derivative work not specified since 31 August 2021: https://www.facebook.com/TurkmenSurat/photos/pcb.1656145957990)
(Removing Turkmenatlylary.jpg, it has been deleted from Commons by JuTa because: Source of derivative work not specified since 31 August 2021.)
 
Ertesi irden Hywanyň pyýada goşunlary, arkasynda bolsa atly goşunlary peýda bolýar. Gowşut han bir atly goşunyna hajy gaplaň Aýmet ogluny hem-de Salar keýik Nagym ogluny ýolbaşçy belläp duşman goşunyna tarap goýberýär. Bu atly goşun gaty çalt şekilde duşman goşuny bilmän durka olaryň üstüne dökülýär. Bu garpyşmada-da ejizläp başlan Hywa goşunlary ganlaryny akdyryp, merkezlerine tarap çekilmäne başlaýarlar. Ýöne Türkmen goşunlary olaryň daşyny gabap gaçyp gitmeklerine böwet bolýarlar. Günortanlara çenli dowam eden uruşyň soňunda gabalan Hywa goşunyna kömekçi goşun gelip olary gabawdan zordan çykaryp alyp gaýtýarlar. Şol günki uruşdan soň Mädemin han atly goşunlarynyň tekeleriňkiden has pesdigine göz ýetirýär.
[[Faýl:Turkmenatlylary.jpg|thumb|Türkmen atlylary]]
 
Uruş ençeme gün dowam etýär. Ýazyň ýelli gününde bolan uruş has hem gazaply we aýylganç geçýär. Şonda tekeler "Çoz teke, ýa Alla" diýip gygyrşyp duşmanyň üstüne dökülýär. Ozaldaky söweşlerden hem ruhlanan teke goşuny Hywa goşununy dargadypdyr. Hywa esgerleri ýeliň ugruna görä gaçmana başlapdyr. Köpüsi topar-topar bolup ýaraglaryny taşlap durýarlar.