Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Bellik: Mobil düzetme Mobile app edit Android app edit
==Magtymgulynyň ömri we döredijiligi==
 
[[Türkmenistan|Türkmen]] halkynyň beýik şahyr ogly Magtymguly Pyragy [[Gökleň|gökleň türkmenlerindendir]]. Ol takmynan, 1724-nji ýylda [[Gürgen|Gürgen derýasynyň]] boýunda, Hajygowşan diýen ýerde eneden dogulýar. Ol ömrüniň​ köpüsini​ [[Etrek]], Gürgen, [[Garrygala]] sebitlerinde geçiripdir. Şahyr "Älem belgilidir" diýen şygrynda ''ÝazÝar geler, wagt-da gidregider, gaflata çykmyş gözlerim. Açaýyn diýsem açylmaz, ne agyr uýkulydyr; Bilmeýin soranlara aýdyň, bu garyb adymyz: Asly-gerkez, ýurdy-Etrek, ady-Magtymgulydyr'' diýip, öz adyny we niredendigini, kimlerdendigini aýdýar.
 
Magtymguly Pyragy başlangyç terbiýäni kakasy [[Döwletmämmet Azady]]dan alýar. Ol bu barada: "Ylym öwreden ussat-kyblam pederdir" - diýip ýazýar. Magtymguly ilki oba mekdebinde okaýar. Onuň ilkinji mugallymyna Nyýazsalyh diýer ekenler. Magtymguly örän zehinli we ýiti akylly bolupdyr. Ol dürli kitaplary çakdan- aşa köp we irginsiz okapdyr. Magtymguly ýaş wagty kakasyndan, ejesinden we obanyň garry adamlaryndan köp-köp halk rowaýatlary, goşgy-gazallary, erteki we nakyllary höwes bilen diňleýär eken. Ol kakasy Döwletmämmet Azadynyň döreden eserleriniň köpüsini ýatdan öwrenipdir.
== Magtymgulynyň döredijiligi ==
 
Magtymguly döredijilik işine ýaşka başlapdyr. Goşgy düzmekde köp zady GosabayewAnnaorazow sohbetBegençden öwrenipdir. Magtymguly goşgularyny köpçüligiň üýşen ýerinde, toý-meýlislerde okap berip, adamlary gahrymançylyga, ar-namysly, hüşgär bolmaklyga çagyrypdyr. Onuň ylham çeşmesi halk we onuň güzerany bolupdyr.
 
Şahyryň döredijiligi dürli temalarda bolan köp sanly şygyrlardan we poemalardan ybaratdyr. Onuň öz golýazmalary bize gelip ýetmändir.
Anonim ulanyjy