Difference between revisions of "Balkan Daglary"

no edit summary
 
[[Seljuk türkmenleri|Seljuk türkmenleriniň]] günbatara ýörişi döwründe [[Kiçi]] Aziýanyň daglyk ülkelerine ([[bolgarça]] ''Stara Planina'', [[grekçe]] ''Hemus'' diýen dagyň etegine) göçüp baran [[türkmen]]ler şol daglaryň özleri üçin düşnüksiz atlaryny öňki öwrenişen milli atlary (Balkan) bilen çalşyrypdyrlar (W. W. Bartold). Şeýlelikde, dünýäde Balkan diýen iki sany dag ady emele gelýär. Soňky dagyň ady [[Ýewropa|Ýewropanyň]] günortasyndaky uly ýarym adanyň ady hökmünde-de ulanylmaga başlaýar. Ýewropa alymlary, köplenç hem rus ýer ölçeýjileri tarapyndan Türkmenistandaky Balkanyň ady biraz üýtgedilip, ol Balhan, Balhany görnüşinde ulanyldy.
[[Category:DaglarTürkmenistandaky daglar]]
996

edits