Difference between revisions of "Awaza milli syýahatçylyk zolagy"

no edit summary
[[File:Awaza limited logo 1.jpg|thumb|right|250350|Awaza-MSZ]]
 
[[Image:Awaza.jpg|250px|rigth|thumb|Awaza]]
 
''Awaza'' - Türkmenistanyň Milli Syýahatçylyk Zolagy (Awaza-MSZ). Hazar deňziniň gündogar kenarynda, [[Türkmenbaşy şäheri]]nden 12 km günbatar tarapynda ýerleşýär. 15 iyunda 2009 - birinji 3 oteller girizildi.
 
Hazar deňziniň Türkmenistana degişli kenarýakasy örän täsin jana şypaly ýumşak howasy we baý tebigy mümkinçilikleri bilen tapawutlanýan ekologik taýdan arassa zolakdyr. Munuň özi Hormatly Prezidentimize bu ýerde “Awaza milli syýahatçylyk zolagyny döretmäge” - Hazary syýahatçylyk ösen ýerine öwürmäge giň mümkinçilikleri açýar. Bu taslama Türkmenistanyň diňe özünden 1 milliarddan gowrak $-ny, daşary ýurt maýa goýujylaryň 4 milliard $-ny gönükdirmek göz öňünde tutuldy. Häzirki wagtda Awa­za­nyň meýdany 1700 gektar möçberinde kesgitlenildi. Şeýle hem ilkinji nobatda gurluşygy alnyp barylmaly 90 sany ýer ülüşleriniň sanawy we möçberi tassyklanyldy. Olaryň arasynda täze howa menzili top­lu­myny, «Awazany» howa menzili bilen birikdirýän awtomagistraly, kuw­wat­ly gaz turbina elektro­be­ke­dini, suw süýjediji we aras­salaýyş desgalary, suw geçiriji ulgamy gurmak ýaly işler bar. Şeýle hem iş meýilnama laýyk­lyk­da, Türkmenbaşy şä­he­rinde suw üpjünçilik we lagym sorujy bekedini döwrebaplaşdyrmak işleri alnyp barylýar. Bir söz bilen aýda­nyňda uzak möhletleýin ösüşe niýetlenen häzirki zaman inženerçilik-kommunikasiýa infrastrukturasyna degiş­li ähli zatlar göz öňünde tutuldy. Eýýäm şu ýylýň özünde «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagy dynç alýanlaryň ilkinji toparyny kabul etmäge taýýarlyk görýär. Munuň üçin Hazar deňziniň ajaýyp kenarynda birinji derejeli myhmanhanalaryň birbada altysy öz gapylaryny giňden açar.
 
Dürli ýurtlaryň we şäherleriň tejribesi erkin ykdysady we dynç alyş zolaklarynyň halklary ýakynlaşdyrýandygyny, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge ýardam edýändigini, şol sebitiň we tutuş ýurduň ösmegine kuwwatly itergi berýändigini görkezýär. Şonuň üçin Hormatly Prezidentimiz bu ajaýyp Türkmenbaşy şäherini we Hazaryň kenarýakasyny öz içine alýan erkin ykdysady zolagyny döretmek hakynda Karar kabul etdi.
 
Dünýäde erkin ykdysady zolaklaryň 25-den gow­rak görnüşi hereket edip, olaryň umu­my sany 2000-e golaýdyr. Ola­ryň arasynda gümrük er­kin zolaklary, paçsyz zolak­lar, erkin daşary ýurt­la­ra haryt çykarmak bo­ýun­ça önümçilik zolaklary, er­­kin telekeçiligiň ykdysady zo­lagy, tehniki ykdysady ösüş zolagy, ylmy-senagat park­laryny (tehnoparklary) we birnäçe beýleki erkin yk­dysady zolaklaryň gör­nüş­lerini mysal getirip bo­lar. Halkara tejribesinde erkin ykdysady zo­laklar örän giňden ulanylýar. Mysal üçin, güm­rük erkin zolaklarynda önümçiligi ös­dür­mäge amatly şertler döretmek üçin söw­da erkinligi berilyär. Bu bolsa, ýurduň eks­port mümkinçiliklerini giňeldýär. Şeýle ýag­daý Wengriýada has meşhurlyk gazandy, bu ýerde 2000-nji ýylda 126 sany şeýle zo­lak hasaba alyndy.
 
Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmekde Hytaý Halk Respublikasynyň tejribesi has üstünlik gazandy. Bu Respublikada maýa goýujylara giň meýdanlar we 50 ýyllyk möhlet bilen zolaklar ulanmaga berilýär. Şu ýagdaýda daşary ýurt we ýerli maýa goýujylar işini giňeltmäge, uzak möhletiň dowamynda peýda almaga we ykdysady zolaga köp möçberde serişdeleri ­gö­nükdirmäge mümkinçilik gazanýarlar.
 
 
 
[[File:Awaza aerial view May 2009.jpg|thumb|right|250px|Aerial view of Awaza in May 209.]]
300

edits