Ýagtylyk bir radiasiýanyň ýagtylyk çeşmesinden çykandan soň bir jisimiň serpikdirmeginden soň ýa-da gönüden-göni janlylaryň gözüne görünýän barlykdyr. Ýagtylyk tizligi fizikada c belgi bilen belgilenýär. Ýagtylygyň tizligi Älem-jahandaky iň çalt zatdyr. Ol 299 792,65 km/sek tizlikde hereket edýär. Onuň tizligini geçmek mümkin däldir.