Ýardam:Makala nädip ýazylýar/tylsymlary/Vigipoli

Makala nädip ýazylýar?

  • Makala ýazmak, Wikipediýa täze başlanlar üçin çylşyrymly bolup biler, emma şu maslahatlar size az-da bolsa kömek eder.

Wikipediýada Makalany ýazmak üçin, ilki ýazjak makalaň barada maglumatlary edinmegiň gerek. Isleseň başga dillerdäki makalalary türkmençe ýazyp, isleseň öz pikiriň boýunça makala ýazyp bilersiň.

Makala ýazmaga başlalyňEdit

Ilkibaşda ýazjak makalaň öň ýazylmadyk bolmaly. Muny öwrenmek üçin gözlegden peýdalanmaly. Soňra Baş sahypa gidip Makala ýaz-a ýazjak makalaňyň adyny ýazmaly.

BELGILEREdit

Siz Türkmenistan atly makalany ýazmakçy. Emma egri galyň egri galyň şekilindäki ýazgylary nädip ýazmaly bileňizokmy? Egri ýazmak üçin şeýle belgini sözüň iki gyrasyna ýerleşdirmeli. ulanmaly. Galyň ýazmak üçin ' şeýle belgini sözüň iki gyrasyna ýerleşdirmeli.Hem egri hem galyn etmek üçin bu belgilerden 5 sany goýaýmaly.

Eger Türkmenistanyň gözelligi barada bir zat aýtmak isleseňiz ony Gözelligi sözüniň gyralaryna == şeýle belgini goýmaly.(== ==)