Agşam – Gündiziň gutaryp, öz ornuny ýaňy gijä beren, heniz ýagtylygyň doly tümlüge geçip ýetişmedik wagtyna agşam diýilýär. Ol reňki bildirýän ak diýen türki we şam diýen pars sözleriniň birikmeginden emele gelipdir. Ak (a:k) we şam (şa:m) sözlerindäki uzyn a soňra gysgalypdyr.[1]

Salgylanmalar düzet

  1. S.Atanyýazow, Türkmen diliniň sözköki (etimologik) sözlügi. Aşgabat, "Miras" 2004.