Ararat dagy 5137 metr belentlikdäki Kiçi Aziýanyň we Ýewropanyň iň beýik depesidir. Gündogar Anadolyda, Eýran serhedine ýakyn ýerde ýerleşýär.

Ararat platosyndan dagyň görnüşi

Dini ähmiýeti düzet

Uly suw joşmasyndan soň Nuh'uň gämisiniň mekany hasaplanýar.

Geologiki we geografiki aýratynlyklary düzet

4000 metre çenli bazalt, soňra indiki belentlikde andesit lavalary wulkan dagynyň aýratynlyklaryny görkezýär. Dagyň depesinde örtük buzlugy bar.

Alpinizm taryhy düzet

Ilkinji göteriliş 1829-njy ýylda Frederik fon Parat tarapyndan amala aşyryldy.[1]

  1. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9897/agri---agri-dagi.html