Ararat dagy 5137 metr belentlikdäki Kiçi Aziýanyň we Ýewropanyň iň beýik depesidir. Gündogar Anadolyda, Eýran serhedine ýakyn ýerde ýerleşýär.

Ararat platosyndan dagyň görnüşi

Dini ähmiýetiDüzet

Uly suw joşmasyndan soň Nuh'uň gämisiniň mekany hasaplanýar.

Geologiki we geografiki aýratynlyklaryDüzet

4000 metre çenli bazalt, soňra indiki belentlikde andesit lavalary wulkan dagynyň aýratynlyklaryny görkezýär. Dagyň depesinde örtük buzlugy bar.

Alpinizm taryhyDüzet

Ilkinji göteriliş 1829-njy ýylda Frederik fon Parat tarapyndan amala aşyryldy.[1]

  1. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9897/agri---agri-dagi.html