Astrologiýa asman jisimleriniň we astronomiki hadysalaryň, ynsan häsiýetine we ýazgydyna täsiriniň bardygyna ynanýan ylymdyr. Ýone ylmy taýdan bu mümkin däldir. Astrologiýa öz adyny Gadymy Grek dilinden alýar. Astro ýyldyz, logos bolsa, ylym diýmekdir.

Astrologiýa ylmy geljekde siziň nähili duýgulara bürenjekdigiňizi aýdyp biljek aýdýar. Ýokarda aýdylyşy ýaly bu ylmy taydan mümkin däldir.