Awgust antipartiýa bileleşigi

Awgust Antipartiýa Bileleşigi - RSDIP-niň hatarynda bozgakçylyk edýän toparlaryň we akymlaryň (troskiçileriň, likwidatorlaryň, otzowistleriň we bundçularyň) 1912 ýylyň Alp Arslan aýynda bolşewiklere garşy döreden antipartiýa bilelişigi. Bu bilelişigiň guramaçasy Troskiý bolup, ol 1912 ýylyň Alp-Arslan aýynda Wenada konferensiýa çagyrdy. Konferensiýada antibolşewistik bileleşik düzüldi. Bu bileleşigiň esasy wezipesi bolşewikler partiýasyna, onuň leninçi MK-syna garşy göreşmekden, işçileriň ünsüni rewolýusiýon göreşden sowmakdan ybaratdy. Troskiý özüniň liniýasyny aralykçylyk, ylalaşykçylyk perdesi bilen örtüp, bolşewiklere-de, menşewiklere-de degişli däldirin, diňe olary ylalaşyrýaryn diýdi. Konferensiýada ýüze çykan agzalalyklar sebäpli Polşa plehanowçylar, wperýodçylar, olaryň yzy bilen hem latyşlar bu antipartiýa bileleşikden çykdylar. Ol bileleşik bolşewikleriň uran zarbalary astynda 1913-14 ýyllarda dargadyldy.