Bäherden etraby 1977 ýylda döredilip, 1963 ýylda ýatyryldy we 1965 ýylda täzeden döredildi. Meýdany 17,4 müň kw.km ilaty 86,5 müň adam. Etrapda bir şäher (Bäherden), 15 geňeşlik we 20 oba ilatly punktlary bar. Etrap 3 fiziki-geografiki bölekden: Köpetdagdan, dag etegi düzlüklerden we Garagum çöllükden ybarat. Suw resusrlary Garagum derýasy, Arwaz çaýy, Arçman çeşmesi we köp sanly skwažinalar. Hereket etmeýän kärizleriň birnäçesi saklanyp galypdyr. Etrapda kesel bejeriş Arçman, ýylysuw, minerak suw çeşmelerem bar. Hojalygynyň esasy ýöriteleşen ugulary pagtaçylyk, däneçilik, maldarçylyk, gok we bakja ekerançylygy "Bäherden" garaköl goýundarçylyk, "Saýwan" maldarçylyk hojalyklary yurdumyzda bellidir. "Akdepe obasynda" Bäherden nah mata dokma kombinay guruldy.

Baharly etrabynyň administratiw bölünişiEdit

Şäherler Geňeşlikler Oba ilatly ýerleri
1 Öýjük teksti Öýjük teksti

Geneslikler

  1. Börme
  2. Bamy
  3. Arçman
  4. Mürçe
  5. Sünçe
  6. Durun
  7. Garagan
  8. Ak depe
  9. Ýarajy
  10. Döwgala
  11. Kelete
  12. Nohur
  13. Saywan
  14. Deşt