Azyk meselesini çözmekde ep-esli ýardam edýär. Bu iki sany baglanşykly önümçilik pudaklaryna bölünýär.

  • Balykçylyk hojalygy
  • Balyk senagaty
Erkek älemgoşar foreli
Işbillere el bilen gözegçilik ediş

Balykçylyk hojalygy döwletimizin içki suwlarynda (derýalaryndaky, köllerindäki, kanallaryndaky, suw howdanlaryndaky) we Hazar deňzininň gündogar kenaryndaky balyklary tutmak, balygy gaýtadan işleýän kärhanalara tabşyrmak bilen me=gullanýar. Türkmenistanyň suwlarynda tutulyan senagat ähmiýeti balyklar: çapak, lakga, kepor, takgaz, ak amur, kefal, tüňňimaňlaý, kilka, sazan, gyzyl balyk bar.

Balyk senagaty işleýän döwletimiziň balykçylyk hojalyklarynda tutulan balyklaryň gaýtadan işleýän kärhanalaryndan ybaratdyr.