(grek. βιολογία; gad.-grek. βίος — ýaşaýyş + λόγοςöwrenmek, ylym) — janly jandarlaryň içerki guramaçylygyny we olaryň daşky gurşaw bilen özara gatnaşygyny öwrenýän ylym ulgamy. Biologiýa ýaşaýşyň ähli aspektlerini, ylaýta-da, Ýerde ýaşaýan janly organizmleriň gurluşyny, funksionirlenmegini, ösüşini, gelip çykyşyny, ewolýusiýasyny we ýaýraýşyny öwrenýär. Ol janly jandarlary, olaryň görnüşleriniň gelip çykyşyny, özara we daşky gurşaw bilen gatnaşyklaryny klassifisirleýär we beýan edýär.

XIX asyrda alymlar janly organizmleriň ählisi üçin umumy käbir aýratynlyklaryň bardygyny ýüze çykaran wagty biologiýa aýratyn ylym hökmünde tebigy ylymlardan tapawutlandyrylypdyr. "Biologiýa" adalgasyny özbaşdaklykda birnäçe awtor, ýagny Fridrih Burdah 1800-nji ýylda, Gotfrid Reýnhold Trewiranus 1802-nji ýylda[1] we Žan Batist Lamark girizipdir.

BelliklerEdit

EdebiýatEdit

  • Большой энциклопедический словарь. Биология. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
  • Биология // Биологический энциклопедический словарь — М.: Сов. Энциклопедия, 1986 г.

SalgylanmalarEdit

Edit