Deňiz bir okean bilen bagy bolan we uly meýdany tutup durýan we esasan duzly bolan köp suw möçberidir. Deňzi sözi kä wagtlar okean sözüniň ýerine hem ulanylýar.

Faýl:Hazar Denzi.jpg
Hazar Deňzi Türkmenistanyň Demirgazyk-Günbatar tarapynda ýerleşýär. Tutýan meýdany 371.000 km²

Deňizler ýer ýüzüniň 70%-ini tutup, 1,338 milliard km³ göwrümi bilen dünýädäki suwuň 96,5%-ini emele getirýärler. Suwy doly arassalamagyň kyn we bahalydygy sebäpli, deňiz suwynyň düzüminiň 3,5%-i duzly bolsada, ony içim suwy diýip ulanýarlar.

Deňizler üstünden amala aşyrylýan söwda, howa ýoly bilen daşamaklygyň wagt geçdigiçe ösmegine garamazdan ähmiýetinden kän bir zat ýitirmedi. Dünýä söwdasyna çykarylýan mallaryň 92%-i, ýylda 5,7 milliard tonna, deňiz ýoly bilen amala aşyrylýar.

Dünýä deňizleriniň sanawy

düzet
Arktik Okeany
Atlantik Okeany
Uly Okean
Günorta Okeany
Hint Okeany

Aýratyn-da gözläň

düzet