Eje Seçkin, Türk pop-aýdymçysydyr.

Durmuşy Düzet

Ol 1991-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Türkiýeniň Stambul şäherinde dünýä indi. Aýdym-saza bolan höwesi 3 ýaşynda pianino çalmagy öwreden ejesi bilen başlapdyr. 1998-nji ýylda Mimar Sinan Uniwersiteti Döwlet Konserwatoriýa synagyndan geçip pianino bölüminde birinjiligi gazandy. Soňra 8 ýyllap tans derslerine gatnap tans etmäni öwrenipdir. Liseýa gatnaýan wagtlary özüne aýdym-sazçy topar döretmäge başlady. 2006-njy ýylda Lewent Arslandan ders almaga girişdi. 2010-njy ýylda aýdym-aýtmaga meşgul bolup Stambul uniwersitetiniň «Hukuk fakultetini gutardyn 2012-nji ýylda Bu ne ya (türkm. Bu nämaý) aýdymyny hödürläp konsert dünýäsine ädimini ätdi. Seçkin 2014-nji ýylda Şok oldum (türkm. Haýran galdym) atly albomyny çykardy. 2015-nji ýylda «Aman aman» atly aýdymyny we şekilli aýdymyny çykardy.[1]

Aýdymlary Düzet

  • Bu Ne Yaa (2012-nji ýylyň awgusty)
  • Şok Oldum (2014-nji ýylyň ýanwary)
  • Hoşuna mı Gidiyor (Ocak 2014)
  • Aman Aman (Mayıs 2015)

Featuring çalyşmalary Düzet

  • Ozan Doğulu 130 Bpm Moderato (Hoşuna Mı Gidiyor) (2014)

Sylaglary Düzet

  • 2013- Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı

Çeşmeler Düzet

  1. https://www.biyografi.net.tr/ece-seckin-kimdir/

Daşarky çykgytlar Düzet