Fijiniň ilaty – birnäçe taýpalardan durýa. Olar bu ýere b.e. öňki 2 müňýyllykda göçüp gelip başlaýarlar we ol sosial dowam edipdir. Fijililer polineziýalylara medeniýeti we gurluşy boýunça ýakyndyr. Olarda gaýyk gurmaklyk örän ösüpdir. Gaýyk satypdyrlar. Şeýle hem olarda haby sungat we ylym hat-d başga ýerden gelip olaryň harby sungatyny öwrenipdirler. Fiji halky halk hökmünde XIX asyryň ahyrlarynda emele gelipdir. Fiji adasyny basyp almak üçin uruşlar gidipdir. 1874-nji ý. Fiji Angliýanyň koloniýasyna öwrülýär. Fiji halkynyň 96% başga ýerden göçüp gelen ilat, 4 % ýerli gadymy halklaryň nesilleri hasaplanýar. 50% dürli wagtlarda Hindistandan göçüp gelen ilat hasaplanýar. Dini garaýyşlary üýtgäp durýar.