Fotoelektrik Effekt

Albert Eýnşteiniň 1905-nji ýylda eden açyşy: ýagtylyk foton bölejiklerden durýar we olaryň energiýasy ýagtylygyň ýygylygyna proporsionaldyr. Materiala baglylykda, bir gaty jisimiň üstünden elektronlary bölüp aýyrmak üçin belli mukdarda energiýa gerek bolup durýar. Eger fotonyň energiýasy şol mukdardan uly bolsa, elektron bölünip çykmagy mümkin. Mundan çykýan deňleme:

Fotoelektrik Effekt
Photoelectric effect in a solid - diagram.svg
  • Ekin: bölünip çykan elektronyň maksimal kinetik energiýasy
  • h: Plank hemişeligi (6.626 x 10−34 J)
  • f: ýygylyk
  • W: iş funksiýa