Türkmen dili

Türkmençe
(Gadymy türkmen dili sahypasyndan gönükdirildi)

Türkmen dili: Türkmenistanyň resmi dilidir. Türkmen dili - türki dilleriň oguz dilleri toparyna degişlidir. Türkmenistanyň halkynyň esasy ulanýan dili bolup, şeýle hem Eýranda, Owganystanda, Türkiýede, Garagalpagystanda, Täjigistanda, Gazagystanda, Özbegistanda, Stawropol ülkesinde, Astrahan oblastynda bölekleýin ulanylýar.

Türkmen dili

Türkmen dili, تورکمن ﺗﻴﻠی

Gürlenilýär: Türkmenistan, Eýran, Owganystan, Türkiýe
Jemi gürleýän sany: 12 million
Dil maşgalasy: Altaý dilleri
- Türki
- Oguz
Türkmen dili
 
Ýazylyş düzgüni: Latyn elipbiý (Türkmen elipbiýi
Resmi ýagdaýy
Resmi dil: Türkmenistan
Sazlaýjy: Resmi sazlaýjy ýok
Dil kod
ISO 639-1: tk
ISO 639-2: tuk
ISO 639-3: tuk

Elipbiý

TaryhyEdit

1990-njy yylyñ 24-nji maýynda türkmenistanda dil hakynda karar kabul edildi we 1993-nji ýylyñ 12-nji aprelinde täze türkmen elipbiýine geçmek hakynda Perman kabul edildi. 1996-njy ýylyñ 1-nji ýanwarynda türkmen milli elipbiýi ulanylyşa girizildi! Gadym dowurlerde turkmenler arap elipbiýini ulanypdyrlar... Türkmeniň häzirki ulanylýan edebi diliniň döreýşi köp kişi tarapyndan Magtymgulynyň şygryýeti bilen baglanyşdyrylýar. Magtymguly ilkinjileriň hatarynda halkyň ulanýan dilini öz çylşyrymly dini-pelsepi-sosial temalarda ýazylan şygyrlaryna sygdyrmagy başarypdyr. Şol bir wagtyň özünde gündelik türkmen durmuşynyň meselelerine hem örän ýiti çemeleşmegiň hötdesinden gelendigi üçin türkmenleriň we beýleki Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda aýratyn hormatdan peýdalanýar.

Käbir goýberilýän ýalňyşlyklarEdit

"meň" däl "meniň", "şumat" däl "şu wagt", "wagyt" däl "wagt", "bagyt" däl "bagt", "howwa" däl "hawa"," şoň ýaly" däl "şolar ýaly", " nämäñ" däl "nämäniñ",”bolonak” dal “bolonok” Türkmen dili aglýutinatiw sözlem gurluşy bar.


Türkmenleriň gadymy dili