Türkmensitanda gylýallaryn ahal-teke we yomut tohumlry köpeldilýär. Bu atlar bir wagtda iş maly hem-de atçylyk sprotynda peýdalanylýar. Türkmen atlary özlerinin owadanlygy, çuslugy ajaýyp häsiýetliligi we çakgan hereketleri nepisligi, kyn şertlere çydamlylygy, uzak aralygy ýyldamlyk bilen çapyp geçmäge ukypplylygy bilen dünýä baarynda bahasynyn örän ýokary hyrydarynynyň köp bolmagyna getirdi.

Ýaş taýçanak enesi bilen

SeretDüzet