Open main menu

Mazmuny

AEdit

A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Öküzüň öňünde,eşegiň yzynda,samsygyň ähli tarapynda ätiýaçly bol.

Absentem lædit, qui cum ebrio litigat
Serhoş bilen urşmak, ol ýerde ýok biri bilen urşmak diýmekdir.

BEdit

Bona fide
Ýagşy niýet bilen.

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ
Sagdyn bolmak iň uly baýlykdan gowudyr.

Brevitatis causa
Gysgaça aýt.

CEdit

Canis sine dentibus vehementius latrat
Üýren it dişlemez.

Contraria contraiis curantur
Gylyk-häsiýeti meňzeş bolmadyk adamlar gowy düşünişerler.

DEdit

Dabit deus his quoque finem
Buda geçer.

Damnant quod non intelligunt
Düşünmeýän zatlaryny ýazgararlar.

De mortuis nihil nisi bene
Ölen biri hakynda diňe gowy zatlar aýdylar.

Delicta juventutis meæ
Ýaşlyk döwründäki ýalňyşlarym.

*Divide et impera
Böl we dolandyr.

*Divide ut imperes
Dolandyrymak isleýän bolsaň, böl.

EEdit

Ex nihilo nihil fit
Ýoklukdan ýokluk meýdana geler.

Experto crede
Ukyply adama ynamyň bolsun.

FEdit

Fide, sed cui vide
Hudaýa ynansaň ynan weli, eşejigiňi berk duşa.

GEdit

HEdit

Horribile dictu
Aýdylmasy elhenç.