Malina gyzyl reňkli we örän tagamly miwe bolyp durýar.Ýurdumyzda malinaň esasan hem tikenli görnüşi ösdürülip ýetişdirilýär.Tikensiz malina görnüşleri hem bar.

Malinaň miwesi