Masut Merwezi(IX asyryň ahyry - X asyryň başy)

Firdöwsiden kän öň Masut Şanamany şygyr görnüşinde ýazypdyr. Bu barada Al-bedu we al-Taryh atly kitapda: Keýumersiň patyşalygy we Sasanylaryň patyşalarynyň soñky döwürleri hakda iki ýerde agzalýar. Masut Merweziniň Şanamasy ýüz ýylyň dowamynda Horasanda ähmiýetini ýitirmändir.