Nazmamet pakga (d. 1959) Türkmensähra sebitiniň Akgala şaherinde Üçdepe obasynda doğlan Türkmen şahyrdyr.

Nazjan ady bilen halkyň arasynda tanalýan şahyr Eýran Türkmenleriniň arasynda rubagy goşgylary bilen meşhurdyr.

Köp sanly Eýran gazetlerinde işlän Nazmametden "Söýjek bolsaň" atly Türkmen dilinde (Arap/Pars elipbiýi bilen) bir goşgy kitaby çykarandyr.

2002-nji ýylyň Sentýabr aýynyň 14-inde Şiraz şäheinde bir keselhanada aradan çykandyr.

Rubagylaryndan birnäçesi:Edit

Taýym sen

Asmanymda görülmedik aýym sen

Ogurlanan berlimedik paýym sen

Ýeke, ýalňyz, çölde galan aşyk men

jüda düşen, ýitip giden taýym sen

Söýjek bolsaň

Jan seniňki, öz erkime goý meni

Gerek bolsa bazara sal, ýoý meni

Ha ýagşy men, ha ýaman men ezizim

Söýjek bolsaň şu durşuma söý meni

ÇeşmeEdit

Türkmensähra Saýty-Parsça