Pifagoryň teoremasy

Geometriýada gönüburçly üçburçlugyň taraplarynyň arasyndaky baglanyşyklary görkezýän teorema.Bu teoremany gadymy grek alymy Pifagor subut edýär.Ilkibaşda bu teorema gönüburçly üçburçlukda gipotenuzada gurlan kwadrat, katetlerde gurlan kwadratlaryň jemine deň ululyklydyr diýip, kwadratlaryň meýdanlarynyň arasyndaky baglanyşygy görkezýärdi, ýöne bu teorema aşakdaky ýaly gysgaça alynýar: şol bir birlikde gönüburçly üçburçlugyň katetleriniň kwadratlarynyň jemi gipetenuzanyň kwadratyna deňdir.Eger üçburçlugyň bir tarapynyň kwadraty onuň beýleki iki tarapynyň kwadratlarynyň jemine deň bolsa , onda şeýle üçburçluk gönüburçly üçburçlukdyr diýip tassyklaýan ters teorema hem dogrudyr.

Pifagoryň teoremasynyň subuty
Hereketli şekil Pifagoryň teoremasynyň subuty :  :  :
Hereketli şekil Pifagoryň teoremasynyň subuty

MysallarEdit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SubutlarEdit

  1. Meňzeş gönüburçly üçburçlukdan peýdalanyp subut etmek
 
 

Suratdan  . (1) we (2) deňlemeleri ýerine goýuň:

 

Deňlemäň iki tarapynam c bilen köpeldiň:

 

ÇeşmelerEdit

  • Türkmen Sowet Ensiklopediýasy, Tom 7, sah.92

Daşarky çykgytlarEdit