Raketa – ýörite raketa ýangyjy (işleýän beden) ýakylanda emele gelen güýjüň täsiri astynda hereket edýän uçýan enjam. Raketa ýangyjynyň görnüşine görä gaty ýangyç we suwuk ýangyç görnüşlerine bölünýär. Dolandyrylýan we gözegçiliksiz görnüşler bar. Dolandyryp bolýan uçýan wagty ugruny (traýektoriýa) üýtgedip biler. Bir basgançakly we köp basgançakly raketalar bar. Köp basgançakly raketa ätiýaçlyk ýangyç, hereketlendiriji bölümi, ýangyç üpjünçiligi ulgamy, dolandyryş edaralary, enjamlar we ş.m. bolan raketadan ybarat. Raketanyň belli bir etapda uçurylmagyny üpjün edýär. Ýangyç üpjünçiligi tükenende, birinji etap uçmagy dowam etdirjek Roketanyň beýleki tapgyrlaryndan aýrylar. Raketanyň başlangyç (başlangyç) massasy birnäçe müň tonna çenli bolup biler. Harby işde raketa wekosmonawtikada ulanylýar . Raketa ýörite uçarlardan uçuryldy. Raketa harby maksatlar, kosmos, it işlerinde we ykdysady maksatlar üçin ulanylýar. Kosmos raketalarynyň döredilmegi rus alymlary K.E.Siolkowskiý, N.I.Kibalçiç, FL Sander, W.P.Ptuşko, S.P.Korolýow, daşary ýurtly alymlar R. Goddard, G. Obert we başgalar bilen baglanyşykly.

Raketa uçurylmagy.(Soyuz TMA-9)

Salgylanmalar

düzet