Taýfun; Güýçli ýeller, gyzykly bulut gurluşlary we güýçli ýagyşlar bilen dünýädäki iň adatdan daşary howa hadysalarynyň biridir. Ýuwaş ummanyň günbatarynda ýüze çykýan taýfuna " tupan " diýilýär.

Ýuwaş ummanda taýfun (2006 - njy ýylyň 7-nji awgusty)

Tornadolardan takmynan 2000 esse uly tupanlar ýolundaky ähli zady ýok edýär. Zyýanlary bilen ýurtlaryň ykdysadyýetini ysmaz edýärler. Adatça köp jany alýarlar. Şlanglar belli we gaty kiçi ýerde gysga we täsirli bolsa-da; Tupan gaty uly ýerlere ýaýrap, haýal hereket edip biler. Taýfunlaryň tornado üçin daşky gurşawy taýýarlaýandygyny bilmeli maglumatlar.

Olar Günbatar Ýuwaş ummanynda, Hytaý deňzinde we Filippin deňzinde ýüze çykýar. Dünýädäki iň güýçli ýel.

Super taýfunlar düzet

Super taýfun iň güýçli tupan. Taýfundan 5 esse agyrdyr. Super taýfunlar Ýuwaş ummanyň günbatar ummanynda, Hytaý deňzinde we Filippin deňzinde taýfunlaryň ýüze çykýan ýerleri ýaly ýüze çykýar.

Çeşmeler düzet