Tewton ordeni (latynça teutonicus — nemes) XII asyryň ahyrynda esaslandyrylan german dini ordenidir. Ol Keramatly topraklara zyýarata barýan hristianlara hemaýat bermek we syrkawlara hem-de ýaralylara bejergi bermek üçin şypahanalary gurmak maksady bilen döredilipdir. Onuň agzalaryna galapyn halatda Tewton rysarlary diýip at beripdirler.

Teutonic state 1455.png
Tewton ordeni

TaryhyDüzet

 
Ordeniň Marienburg galasy, häzirki döwürde Malbork, Polşa.

GerbleriDüzet

Möhürleri we teňňeleriDüzet

SalgylanmalarDüzet