Wikinglerirki orta asyrlar skandinaw deňiz syýahatçylary, olar 8—11 asyrlarda Winlanddan Biarmiýa çenli we Hazar deňzinden Demirgazyk Afrika çenli deňiz ýörişlerini geçiripdirler. Olaryň aglaba bölegi daniýaly, norweg we şwed asylly erkin daýhanlar bolupdyr.

Wiking heýkeli