William Randall Kremer

William Randall Kremer-18.03.1828-22.07.1922

William Randal Cremer

ÖMRI WE ZÄHMET ÝOLY BARADA GYSGAÇADüzet

Adatça, Randal ady bilen bilinýär we Parlamentiň iňlis liberal agzasy(iňlisçe: English Liberal Member of Parliament) bolan.

1965-nji ýylda Halkara işçiler Assosasiýasynyň(iňlisçe: International Workingmen's Association ) sekretarlygyna saýlandy, 2 ýyl soňra, ýagny 1867-nji ýylda öz islegi bilen işden çykdy.

1903-nji ýylda Halkara arbitražlyk(iňlisçe: international arbitration) işleri üçin we 1887-nji ýyldaky Anglo-Amerikan arbitraž ylalaşygyndaky(iňlisçe: Anglo-American arbitration treaty) zähmetleri üçin üçin Parahatçylyk ugry boýunça nobel baýragy bilen sylaglandy. Halkara Arbitraž ligasynyň (iňlisçe: International Arbitration League) düýbüni tutyjylardan.

Hagerston (iňlisçe: Haggerston) şäherinde onuň adyny göterýän mekdep bar.

BELLIKLERDüzet

ýaý içinde iňlisçesi görkezilen türkmençe sözler öz terjimäm, türkmen diline geçirlende belki başga şekilde geçýändigini gözöňünde tutup iňlisçesini hem goýdum.

ýazgyda şeýle(gyşyk) ýazylan sözler birbirine bagly bolan sözlerdir.

SALGYLANMADüzet

Iňlisçe wikipediadaky makalanyň terjimesi: Randal Cremer