Difference between revisions of "Türkmenistan Görogly beg türkmenin eyyamynda"

→‎top: clean up using AWB
(→‎top: clean up using AWB)
 
{{Türkmenistanyň taryhy}}
 
 
'''M E YIL N A MA S Y'''
 
 
1. Mukaddes Ruhnamada Görogly beg Türkmeniň eýýamynyň taryhynyň beyany.
 
4. Köneürgenç türkmenleriniň döwleti.
 
 
 
Beyik Snparmyrat Türkmenbaşy Mukaddes Ruhnama kita-bynda Halkymyn taryhyna barada şeyle belleyâr.«Türkmen dünyâde taryhy in bay halklaryn hataryna giryâr.Onun taryhynyn dürli döwürleri barada yazylan kitaplaryn sany ummasyzdyr» (Mukaddes Ruhnama, sah. 23).
Çeşmeler Alp Arslany «beyik basybalyjy» diyip atlandyrypdyrlar. Alp Arlsan ö/. döwletinin araçâklerini giiicldipdir. 1065 yylda seljuk goşunlary Ermenistanyn hem-de Gürjistanyft şâhcrlerine giripdirler.
 
Beyik yüpek yolunyn âhli gundogar bölümine scljuklar gözegcilik edipdir. 1072 yylda VVizaııtiya goşunlary bilen Malazgirde ayyklayjy soweş bolupdyr. Bu sowuşde Wizantiya goşuny derbi dagyıı edilipdir, impcrator Roman Diogen bolsa yesir düşüpdir. Imperatory bir yarym million dinar berip, yesirlikden boşadypdyrlar, hem-de her yyl 360 mim dinar salgyt tölemeli diyip borçly edipdirderler. Wizantiya-lylar hem-de oz gezeginde yesir düşen musulmanlary azatlyga goybe-ripdirler. Mawerennahr üçin bolan söweşlerin birinde 1072 yylda Alp Arslan ölüm howply yaralanypdyr.
 
Onun jrsedini Menve getiripdirler we kakasy Çagry-bcgin yarıynda jaylapdyrlar. Alp Arslanyn ogly Mâlik şa 1066 yylda mirasdüşer şazada diyip yglan edilipdir. Ivakasynyn ölüminden sofi Mâlik şa agirt uly döwletifi baştutany bolupdyr. Mâlik şanyn döwürdeşlerinin aytmagyna görâ ol, Mâlik şa, «Seljuk hökümdarlarynyn monjugynden in uly dur dânesi bolupdyr».
4,206

edits