Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Bellik: Mobil düzetme Mobile app edit Android app edit
Gysgaça mazmuny ýok
Magtymguly Pyragy XVIII-nji asyrda ýaşan, türkmen klassyky edebiýatynyň kämilleşmegine örän uly goşant goşan, türkmen edebi dilini ösdürmekde uly işler bitiren şahyrdyr.
 
Türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragy, takmynan 1733-nji ýylda Gürgen derýasynyň boýunda Hajygowşan diýen ýerde eneden dogulýar. Ol ömrüniň köpüsini Etrek, Gürgen, Garrygala sebit-rinde geçiripdir. Şahyr "ÄlemeMagtymguly belgilidir"başlangyç diýenterbiýäni şygrynda:öz kakasyndan alýar.
 
'''Bilmeýän soranlara aýdyň bu garyp adymyz,'''<br />
'''Asly-gerkez, ýurdy-Etrek, ady-Magtymguludyr'''
 
diýip, öz adyny, niredendigini, kimlerdendigini aýdýar. Magtymguly başlangyç terbiýäni öz kakasyndan alýar.
 
Şahyr ilki oba mekdebinde, soňra Halajyň Gyzylaýak obasynda ýerleşýän Idris babanyň medresesinde bilim alýar.
Anonim ulanyjy