Difference between revisions of "Awaza milli syýahatçylyk zolagy"

no edit summary
[[File:Awaza limited logo 1.jpg|thumb|right|350250px|Awaza-MSZ]]
 
[[Image:Awaza.jpg|250px|rigth|thumb|Awaza]]
 
Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmekde Hytaý Halk Respublikasynyň tejribesi has üstünlik gazandy. Bu Respublikada maýa goýujylara giň meýdanlar we 50 ýyllyk möhlet bilen zolaklar ulanmaga berilýär. Şu ýagdaýda daşary ýurt we ýerli maýa goýujylar işini giňeltmäge, uzak möhletiň dowamynda peýda almaga we ykdysady zolaga köp möçberde serişdeleri ­gö­nükdirmäge mümkinçilik gazanýarlar.
[http://www.zamantm.com/tm/detaylar.do?load=detay&link=3018]
 
 
 
[[File:Awaza aerial view May 2009.jpg|thumb|right|250px|Aerial view of Awaza in May 209.]]
 
==Taryhy==
[[File:Awaza aerial view May 2009.jpg|thumb|right|250px|Aerial view of Awaza in May 2092009.]]
Awaza – Türkmenbaşy şäherinden 20 kilometrlikde, Hazar deňziniň demirgazyk-gündogar kenarynda ýerleşýän şäherçe.
Açyk deňziň (“köküziň”) alkymynda ýerleşýändigi üçin, bu ýerde ýelli günler köp bolýar. Ýel hemişe diýen ýaly demirgazyk-günbatar tarapdan öwüsýär. Oňa ýerli ilat “jylawaz” diýýär. Gaý günleri kenara urýan tolkunlaryň güwwüldisinden, owazyndan ýaňa ses alşyp bolanok. Bu sözüň ýa-da adyň deňziň mydama owaz edip durmagy bilen baglanyşykly bolmagy mümkin.
Aşöý – gämide nahar bişirilýän ýer. Türkmen nawlarynda aşöý gapakdan aşakdaky kaýutda ýerleşerdi.
 
Aşpez – gämide nahar bişirýän adam; ozal ýelkenli nawda aşpeze «ýaşkiçi» diýilýärdi. Sebäbi hojalyk işlerini ýaşkiçi (ýunga) ýerine ýetirýärdi.
 
[http://www.zamantm.com/tm/detaylar.do?load=detay&link=168 Zaman-Turkmenistan. Ş.Borjakowyň «Türkmen diliniň deňiz we derýa leksikasynyň gysgaça sözlügi» atly kitabyndan.]
 
 
==Oteller==
300

edits