Open main menu

Wakalar we akymlarEdit

1220-nji ýylda Heläkçilige düşen Horezmşalar döwletinde Jelaleddin Meňburnynyň höküm sürmegi. Onuň döwleti mongol-tatarlardan halas etmek üçin imperiýanyň ýerlerinde täzeden goşun toplap, basybalyjylara garşy täze uruşlara başlamagy. Hind derýasynyň boýlarynda uly möçberli mongol-tatar bölümini derbi-dagyn etmegi ( 1221 ). Çingiz hanyň hut özüniň has uly, esasy güýçleri bilen gelip, muny ýeňlişe sezewar edenden soň Jelaleddiniň Eýranyň günortasy bilen Yraga Kawkaza geçip, döwleti, goşuny berkitmegi dowam etdirmegi. Imperiýanyň öňki bitewüligini we antimongol güýçlerini birleşdirmek üçin kä halatlarda mejburlyk bilen eden hereketleri. Şeýle ýagdaýda onuň hatda Ýakyn Gündogardaky türkmen-seljuk soltanlary bilen hem çaknyşyklara giren wagtlary bolupdy. Çingiz hanyň ölendigini eşiden Jelaleddiniň gynanmagy. Ol: «Ah, şol zalym bilen bir ýüzbe-ýüz durup garpyşjakdym» diýipdir. 1220一1222-nji ýyllar Mongollaryň Zakawkaziýa we Demirgazyk Kawkazlara çozmaklary.

Möhüm şahsyýetlerEdit