B b — türkmen elipbiýiniň we latyn elipbiýiniň 2. harpy. B dodaklaryň ikisiniň hem gatnaşmagynda hasyl bolýan zarply açyk çekimsiz sesiň belligi. B sözüň başynda we k, p, t çekimsizlerinden soň gelende, özüniň adaty bolşuny (bagt, bag, beg) saklaýan hem bolsa, söz ortasynda gelende, süýkeş, açyk w (bawa, owa, sewet) sesi bilen aýdylýar.

Türkmen dili


Latyn elipbiýi
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz 
Ââ  Ää  Çç  Ğğ    İi  Ññ  Ňň  Öö  Şş  Üü  Ýý  Žž