Uran (planeta)

Gün sistemasynyň 7-nji planetasy

Uran (simwoly: ⛢) — Gün ulgamynyň Günden uzaklygy boýunça ýedinji,göwrümi boýunça üçünji we massasy boýunça dördünji planetasy. 1781-nji ýylda iňlis astronomy Wilýam Gerşel tarapyndan açyldy we Kronosyň (rim mifologiýasynda Saturnyň) kakasy, hem-de Zewsiň (rimlilerde Ýupiteriň) atasy bolan grek asman hudaýy Uranyň hormatyna atlandyrylypdyr.[1]

  1. Uran planetasy baradaky beýleki makalamyzy hem şu ýerden okap bilersiňiz.
Ýer bilen Uranyň göwrüminiň deňeşdirmesi.