Bedirkent obasy Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda ýerleşýär. bu obada Jüneýit han, Beki Seýtäkow ýaly şahsyýetler ýaşap geçipdir.